Odszkodowania zaWypadki w Pracy

Pomagamy poszkodowanym pracownikom, którzy ulegli wypadkowi w pracy i doznali uszczerbku na zdrowiu, a także członkom rodzin pracowników, jeżeli pracownik zmarł wskutek takiego wypadku przy pracy.

 
Proszę pamiętać, że odszkodowanie przysługuje poszkodowanemu pracownikowi (lub jego rodzinie) zarówno w przypadku gdy pracownik był zatrudniony (pracował na umowie), ale również odszkodowanie przysługuje gdy pracownik pracował "na czarno"!

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodującą uszczerbek na zdrowiu lub śmierć pracownika. Warunki konieczne kwalifikacji wypadku przy pracy jako odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy to: wypadek nastąpił w związku z pracą - podczas wykonywania zwykłych czynności lub podczas poleceń przełożonych, a także czynności wykonywanych na rzecz pracodawcy. Odszkodowanie od pracodawcy należne jest także w sytuacji gdy pracownik działał bez polecenia przełożonego, bądź był w drodze między jego siedzibą a miejscem wykonywania swojej pracy. Jeśli wypadek nie nastąpił z winy pracownika to odpowiedzialność ciąży na pracodawcy.

Świadczenie odszkodowawcze nie przysługuje jednak poszkodowanemu pracownikowi, jeżeli:

 • wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez pracownika przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa
 • pracownik, będąc w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających bądź substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku

Z tytułu wypadku przy pracy przysługiwać mogą następujące świadczenia:

 • zasiłek chorobowy (otrzymuje go pracownik, którego niezdolność do pracy powstała m.in. w wyniku wypadku przy pracy. Wysokość zasiłku chorobowego to 100% podstawy wymiaru)
 • świadczenie rehabilitacyjne (przysługuje pracownikowi, który po okresie pobierania zasiłku chorobowego nadal jest niezdolny do pracy z powodu choroby, a dalsza rehabilitacja i leczenie rokują powrót do zdrowia i odzyskanie zdolności do pracy. Wysokość tego świadczenia to 100% podstawy wymiaru)
 • zasiłek wyrównawczy (przysługuje pracownikowi ze zmniejszoną sprawnością do pracy, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu i w związku z tym konieczne stało się poddanie rehabilitacji zawodowej w celu adaptacji lub przyuczenia do określonej pracy)
 • jednorazowe odszkodowanie (przysługuje pracownikowi, który wyniku wypadku przy pracy doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przy czym:
  - za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujących poprawy
  - długotrwały uszczerbek to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający sześć miesięcy, mogące ulec poprawie.
 • renta z tytułu niezdolności do pracy (otrzymują ją pracownicy, którzy stali się niezdolni do pracy w skutek wypadku)
 • renta szkoleniowa (przysługuje pracownikowi, który z powodu wypadku przy pracy nie może pracować na dotychczasowym stanowisku i wobec którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego. Renta szkoleniowa po wypadku nie może być niższa niż 100% podstawy jej wymiaru)
 • renta rodzinna (przysługuje po pracowniku lub renciście, który zmarł wskutek wypadku przy pracy)
 • dodatek pielęgnacyjny (przysługuje pracownikowi uprawnionemu do renty z tytułu wypadku przy pracy - osobie, która została uznana za całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji.

NASZA OFERTAZGŁOŚ NAM SWÓJ PROBLEM

PRZYGOTUJEMY KILKA ROZWIĄZAŃ.
WYBIERZESZ NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ I KANCELARIĘ.


Zadzwoń: +48 501 342 735 +48 794 404 234 biuro@pomoc-dla-poszkodowanych.pl


Formularz kontaktowy